Contact

Privacystatement

Privacyverklaring DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en/of andere bijzondere privacywetgeving.

 

In deze privacyverklaring wordt aan u uitgelegd welke persoonsgegevens DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies van u verwerkt, waarom wij dit doen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Ook geven wij aan hoe en waar u een klacht kunt indienen.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de Euclideslaan 60, derde etage, 3584 BN Utrecht en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 30136370.

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies is te bereiken per e-mail info@duomarketresearch.nl of per telefoon op +31 (0)30 263 10 80

 

Welke persoonsgegevens verwerkt DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies van u?

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies verwerkt uw persoonsgegevens, indien u deze aan ons heeft verstrekt en indien u gebruik maakt van de diensten van DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Waarom verwerkt DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies deze persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een passende offerte voor u op te stellen;
 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met ons heeft gesloten;
 • Om de diensten aan te kunnen aanleveren;
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze werkzaamheden ten behoeve van u uit te kunnen voeren;
 • Voor de financiële afhandeling uw opdracht c.q. afhandeling van een eventuele klacht.

 

 Hoe beveiligt DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies uw persoonsgegevens?

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Wij zorgen ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies door ons een e-mail te sturen of te bellen.

 

Deelt DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies uw persoonsgegevens met derden?

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies deelt uw persoonsgegevens met derden alleen indien het delen noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst die DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies met u heeft gesloten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met deze derden, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben zoals die wij zelf hanteren.

 

Waar slaat DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies uw persoonsgegevens op?

Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER), en met name in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zal DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies daarvoor voorafgaand expliciete toestemming vragen aan u. Tevens zal DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies ervoor zorgdragen dat er aanvullende waarborgen zijn met betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens buiten de EER.

 

Hoe lang bewaart DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies uw persoonsgegevens?

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben gekregen alsmede een redelijke periode daarna voor eventuele administratieve en financiële afwikkeling van uw opdracht. DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies kan uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien u daar uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor verleent. Tenslotte kan DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies daartoe wettelijk verplicht worden.

Zijn de afgesproken of de wettelijke termijnen verlopen, dan verwijdert DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies uw persoonsgegevens.

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies hanteert de volgende bewaartermijnen voor de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, welke op de factuur worden verwerkt, bewaren wij 7 jaar na het kalenderjaar waarin de factuur is verstrekt;
 • Persoonsgegevens, die u actief heeft verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie en via de telefoon) bewaren wij 2 jaar nadat uw opdracht bij ons is afgewikkeld;

 

Worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen bij bezoek aan de website van DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies?

Wanneer de webpagina van DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies, https://www.duomarketresearch.nl/, door u wordt bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt:

 • Datum en tijdstip van de paginaoproep;
 • URL van de oproep;
 • Gebruikte browser (useragent);
 • Het slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep);
 • Grootte van de ontvangen en verzonden gegevens;
 • Run time (de tijd gedurende u de website bezoekt).

 

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om die webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

 

Om efficiënt en aangenaam zaken te doen met DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies of via onze websites, wordt gebruikt gemaakt van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw computer. DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Hierdoor hoeft u niet telkens dezelfde benodigde gegevens in te voeren. Door dit gebruik is het mogelijk om onze diensten te verbeteren, de functionaliteit van onze website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Het gebruik van cookies betekent niet dat wij alles over u weten; het betreft summiere informatie. DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies gebruikt deze cookies om uw gemak te optimaliseren. Het is niet onze intentie om een inbreuk te plegen op uw privacy tijdens het gebruik van de website. Het is mogelijk om de instellingen van uw browser zodanig in te stellen dat er geen informatie op uw computer wordt opgeslagen of dat u voorafgaande wordt geïnformeerd over het gebruik van deze cookies.

 

Daarnaast gebruiken wij ook Google Analytics om de diensten op de website bij te houden en rapportages te ontvangen over de bezoekersaantallen. De informatie, welke Google verkrijgt is geanonimiseerd en niet voorzien van uw IP-adres. De verkregen informatie kan Google aan derden verstrekken als Google de informatie door derden laat verwerken of indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht. Als u het verzamelen van deze anonieme gegevens wilt voorkomen, adviseren wij u om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. U kunt zich afmelden voor Google’s advertentiecookie [https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout], of Google Analytics-cookies blokkeren door het installeren van de opt-out plugin. Afmelden is ook mogelijk op de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative.

 

De informatie, welke Google verkrijgt, wordt opgeslagen in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de regels van het Privacy Shield, waarmee zij een passend beschermingsniveau zoals bedoeld in de AVG kunnen aanbieden.

 

Welke rechten heeft u onder de algemene verordening gegevensbescherming?

U heeft als betrokkene onder de AVG de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden uw persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd;
 • Recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • Recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens geldt ook te allen tijde voor uw naam en het beeldmateriaal dat op de website is geplaatst.

 

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies zal uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw recht(en) binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Bij complexe verzoeken kan de termijn eenmalig met 4 weken verlengd worden. Bij de behandeling maakt DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze deugdelijk motiveren.

 

Indien DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies optreedt als verwerker en andere partij de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, dan zal DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies uw verzoek(en) zo snel mogelijk doorzetten naar de verwerkingsverantwoordelijke. U ontvangt in dat geval een reactie op uw verzoek(en) van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Het is mogelijk dat ondanks ons zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens u alsnog ergens ontevreden over bent. In dat geval kunt u zich tot de volgende adressen richten voor informatie over voor het indienen van een klacht:

E-mail:                  info@duomarketresearch.nl
Telefoon:            +31 (0)30 263 10 80
Post:                     3584 BN Utrecht

 

Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar u kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 933374
2509 AJ Den Haag
0900-2001201

Vermeld dan altijd in uw brief over welke persoonsgegevens en welke organisatie het gaat, of u al eerder contact heeft gehad met die organisatie en hoe zij hebben gereageerd op uw klacht. Tevens geeft u aan wat u met de klacht wilt bereiken.

 

Wijziging privacyverklaring

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en andere privacywetgeving. Op de website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op de website is gepubliceerd.

 

DUO Market Research B.V./ DUO Onderwijsonderzoek & Advies

Februari 2023